تبلیغات

اجرای حکم به معنای عام

اجرای حکم به معنای اخص

اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مامور اجراء احکام

موارد رد مامورین اجراء احکام

مسئولیت مامورین اجراء احکام

مصونیت مامورین اجراء احکام

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

صدور و ابلاغ اجراییه

درخواست صدور اجراییه

معین بودن موضوع حکم

شرایط اجرای احکام

تعریف توقیف اموال

حضانت زن بر فرزندان

حق طلاق زن

ارتباط حق تمکین با مهریه و نفقه

مهر تکلیف مردان

قوامیت مرد در خانواده

حکمت ازدواج با مؤمن و مؤمنه

اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام

زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام

فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد

حقوق زنان شاغل در قوانین ایران

حق اشتغال به کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

تابعیت خارجی زنان

تابعیت ایرانی زنان

حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد

تفاوت زن و مرد در شهادت

تفاوتهای زن و مرد در مجازات

اشتراک‌های زن و مرد در مجازات

بررسی حقوق زن در قانون اساسی

فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام

تفاوت زن و مرد در حقوق

بررسی دیدگاه اسلام در مورد تساوی زن و مرد

تساوی زن و مرد کنوانسیون رفع تبعیض

تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

اهداف عدالت ترمیمی

اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی

اصول عدالت ترمیمی در مورد نظام قضائی

اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی

اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع جامعه محلی

اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند

اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه متحمل صدمه یا ضرر شده اند

اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع همه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی

اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم
+ نوشته شده توسط Mahnia در سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۷:۲۰ بعد از ظهر، ۲۵ بازدید ، بدون دیدگاه

جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌

جرایم علیه بهداشت عمومی‌

موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن

تخلفات انتظامی‌در امور دارویی

تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی

تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌

تعریف تخلفات انتظامی

تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی‌

ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مفهوم جرایم دارویی

مفهوم جرایم درمانی

مفهوم جرایم بهداشتی

تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا

بازداشت محکوم علیه غایب

اعتراض ثالث به توقیف اموال

فروش اموال توقیف شده

نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

اجرای حکم در مورد امور حسبی

توقیف اموال نزد شخص ثالث

نحوه توقیف اموال

دستور توقیف اموال

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف اموال غیرمنقول

توقیف اموال منقول

اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته

اجرای حکم در منقول و غیرمنقول

اجرای حکم به تسلیم سند

اجرای حکم به تنظیم سند

اجرای حکم خلع ید

اجرای حکم تخلیه

 

 

+ نوشته شده توسط Mahnia در سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۷:۱۹ بعد از ظهر، ۲۵ بازدید ، بدون دیدگاه